paul-volkmer-zC_mAlyURAc-unsplash

Den 1 februari 2013 trädde en ny lag om uthyrning av egen bostad i kraft. Vid tillkomsten av denna lag fick regeringen inte stöd i riksdagen för sitt förslag fullt ut, bland annat genom att riksdagen inte godtog ett slopande av kravet på beaktansvärda skäl för att få hyra ut sin egen bostad. Som Experten i Huset tidigare rapporterat om, i nummer 47-13, har regeringen efter det att den nya lagen trädde i kraft fortsatt att utreda ytterligare förslag till lagändringar. Förslaget har nu kommit så långt att regeringen överlämnat en ny proposition till riksdagen.    

 

Förslaget ingår som en del i regeringens bostadspolitiska satsning på att öka privatpersoners uthyrning av bostäder och förbättra villkoren för denna del av bostadsmarknaden. I propositionen föreslås återigen att synen på bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska vara mer generös, vilket förhoppningsvis ska bidra till att de bostäder som finns inte kommer att stå tomma utan användas i större utsträckning än idag. Utgångspunkten bör vara att bostadsrättshavaren ska ha stor frihet att välja hur lägenheten ska disponeras under viss tid. De åberopade skälen som en bostadshavare anför bör utan vidare kunna godtas så länge de innefattar ett rimligt behov av att behålla lägenheten. Enbart en vilja att tillgodogöra sig en hyra för lägenheten bör enligt regeringen inte kunna motivera en upplåtelse i andra hand. Skälet ska även sättas i relation till tidsaspekten på så sätt att skälen för upplåtelsen normalt sett väger lättare ju längre tiden går. Liksom hittills ska bostadsrättshavarens skäl vägas mot föreningens. I en liten förening kan tidsfaktorn få särskild betydelse eftersom en upplåtelse som pågår under lång tid riskerar att leda till att andra bostadsrättshavare under samma period inte har möjlighet hyra ut sin lägenhet. Sammanfattningsvis föreslår regeringen att det inte längre ska krävas beaktansvärda skäl för upplåtelsen, utan det ska vara tillräckligt att bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen.

 

Förslaget innebär även att det ska bli möjligt för bostadsrättsföreningar att ta ut en särskild avgift av en bostadsrättshavare som hyr ut sin lägenhet i andra hand. Denna avgift är tänkt att täcka merkostnad för föreningen som kan uppkomma vid upplåtelse i andra hand. Enligt förslaget ska bostadsrättsföreningen få bestämma hur avgiften ska beräknas. Dock kommer det att finnas ett tak för hur hög avgiften får vara. Taket föreslås utgöra tio procent av prisbasbeloppet per år (för 2014 är prisbasbeloppet 44 400 kr). För att föreningen ska få ta ut avgiften krävs att det anges i stadgarna att föreningen har denna rätt samt att även grunderna för föreningens beräkning anges. Om en bostadsrättshavare inte betalar avgiften ska ett förverkande av bostadsrätten vara möjligt.

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.