Fastighetsbildning och plan- och bygglag

 

hustomter

Som fastighetsägare har du möjlighet att utveckla och skapa ett mer ändamålsenligt användande av din fastighet. Vi stöttar och utreder förutsättningar för olika projekt som kan genomföras på en fastighet såsom:

 • Bygg- och rivningslov
 • Fastighetsbildning - nybildnining och avstyckning
 • Tredimensionella fastigheter
 • Ägarlägenheter
 • Officialservitut
 • Marklov
 • Detaljplaneärenden
 • Gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening
 • Sanktionsavgifter
 • Exploateringsavtal
 • Ledningsrätt

Se övriga kompetensområden