Mark- och miljörätt

Naturmiljö med vatten, berg, skog och molnig himmel

Hållbara fastigheter ligger i allas intresse. Advokatfirman biträder både företag, kommuner och enskilda i mark- och miljörättsliga frågor. Vi biträder bl.a. med rådgivning, utredning, ansökan samt överklaganden inom följande områden:

 

  • PBL; detaljplaner och bygglov m.m.
  • Strandskydd
  • Servitut
  • Gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt och fastighetsbildning
  • Markintrång, expropriation av mark
  • Områdesskydd t.ex. naturreservat, Natura 2000, artskydd, biotopskydd
  • Tillståndsprövningar och omprövningar av exempelvis miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet
  • Ansvarsutredningar för förorenande områden

Se övriga kompetensområden