akira-hojo-saL6UM59j-c-unsplash

För en hyresvärd är det viktigt att vara medveten om vilka konsekvenser som uppstår när två eller fler hyresgäster är medhyresgäster i samma hyresavtal. Det är även viktigt att känna till att alla som har rätt att nyttja en lägenhet inte alltid är hyresgäster i formell mening

 

Allmänt om hyresavtal

 

Hyresavtal är inte formbundna, utan kan ingås muntligen eller konkludent genom att parterna uppträder som hyresvärd och hyresgäst. 

 

Även villkoren för hyresavtalet kan vara muntliga. Viktiga villkor kan till exempel vara hyrestidens längd, hyrans storlek och inskränkningar. Är inte någon hyrestid avtalad gäller avtalet för obestämd tid och skall då sägas upp för att upphöra.

 

Allmänt kan sägas att hyreslagens regler gäller i samma utsträckning vid muntliga som vid skriftliga hyresavtal.

 

Medhyresgäster

 

För att en hyresgäst skall vara medhyresgäst krävs att hyresgästen finns med som avtalspart i avtalet med hyresvärden. Även om ett skriftligt hyresavtal har upprättats för en viss lägenhet där endast en hyresgäst angetts kan fortfarande att ett muntligt hyresavtal har slutits mellan hyresvärden och en ytterligare hyresgäst för samma lägenhet. De två hyresgästerna nyttjar då lägenheten gemensamt som medhyresgäster.

 

Medhyresgäster förekommer i stor utsträckning när två eller flera hyresgäster ingått samma skriftliga hyresavtal.

 

I förhållande till hyresvärden har medhyresgäster samma rättigheter och förpliktelser. Var och en av medhyresgästerna är hyresgäster i formell mening. För hyresvärdens del är det viktigt att tillse att viktig kommunikation sker med var och en av medhyresgästerna. Det är exempelvis nödvändigt vid uppsägning att båda hyresgästerna sägs upp i behörig ordning.  

 

Oäkta hyresgäster

 

Det förekommer ofta att personer och företag befinner sig i lägenheter utan att formellt vara att betraktas som hyresgäster. Det är här fråga om personer som inte har något hyresavtal med hyresvärden och således inte kan betecknas hyresgäster i formell mening, men som likväl har rätt att vistas i en lägenhet. Det kan vara fråga om familjemedlemmar hos en bostadshyresgäst eller dotterbolag till det moderbolag är lokalhyresgäst. Familjemedlemmen eller dotterbolaget saknar då formell relation med hyresvärden. Den senare kanske inte ens känner till att familjemedlemmen eller dotterbolaget nyttjar lägenheten. Trots detta har familjemedlemmen eller dotterbolaget rätt att nyttja lägenheten samfällt med den som formellt är att betrakta som hyresgäst. Därmed kan det sägas förekomma oäkta hyresgäster.

 

När man talar om oäkta hyresgäster är det viktigt att skilja dessa från andrahandshyresgäster. De senare har erhållit en egen och exklusiv hyresrätt och förstahandshyresgästen har då helt och hållet avsagt sig dispositionen till förmån för andrahandshyresgästen. Det förtjänar att nämnas att det inte är helt ovanligt att en hyresgäst som konfronteras om att hyra ut sin lägenhet i andra hand hävdar att det i själva verket är fråga om en familjemedlem eller inneboende som samnyttjar lägenheten tillsammans med förstahandshyresgästen.

 

Viktigt för hyresvärden

 

Det är viktigt för en hyresvärd att ha god kännedom om vilken formell avtalsrelation denne har i förhållande till dem som äger rätt att nyttja de bostadsrättslägenheter och lokaler som hyresvärden upplåter. Detta för att exempelvis inte riskera ogiltiga uppsägningar om endast en av flera medhyresgäster sägs upp. Det är även viktigt att vara tydlig med att endast upprätthålla en formell avtalsrelation med den faktiska hyresgästen och inte eventuella oäkta hyresgäster. Vidare är det viktigt att göra åtskillnaden mellan otillåten andrahandsupplåtelse och tillåten inhysning av oäkta hyresgäster. Slutligen skall nämnas att särskilda regler för gifta och samboende i bostadslägenheter, vilket inte behandlas i denna artikel.