nazrin-babashova-WiihWgPF8Uw-unsplash

I april 2013 kom riksdagens civilutskotts betänkande om att kvinnor och män som misshandlas i hemmet av en make eller sambo behöver ett starkare besittningsskydd. Mot bakgrund av betänkandet har regeringen nu presenterat ett förslag avseende hur våldsutsatta hyresgästers besittningsskydd ska förstärkas. Nedan kan ni läsa om regeringens förslag på lagändring.

 

I riksdagens betänkande konstateras att de störningar och den skadegörelse som förekommer när kvinnor och män misshandlas i hemmet av en make eller sambo, kan utgöra grund för en uppsägning av en hyresgäst. Riksdagen konstaterar att det vid en rättslig prövning av en uppsägning, inte tas tillräcklig hänsyn till bl.a. hyresgästers behov av en lägenhet som bostad eller hyresgästens utsatta ställning som brottsoffer.

 

Regeringen konstaterar i sin promemoria med förslag till lagändring, att det är viktigt att det finns ett gott besittningsskydd för personer som utsatts för brott. Regeringen anför att besittningsskyddet ska stärkas för personer som utsatts för våld i hemmet.

 

Utgångspunkten i ett bostadshyresförhållande är att en hyresgäst har direkt besittningsskydd. Det innebär att hyresförhållandet ska löpa vidare även om hyresvärden säger upp avtalet. Om hyresgästen åsidosätter sina förpliktelser finns dock en risk att hyresavtalet kan komma att upphöra. En situation när ett hyresavtal kan sägas upp, är när hyresgästen utsätter dem som bor i omgivningen för störningar i boendet. Hyresrätten kan gå förlorad även när en person, för vilken hyresgästen har ett tillsynsansvar, gör sig skyldig till sådana störningar. De störningar och den skadegörelse som förekommer när kvinnor och män misshandlas i hemmet av en make eller sambo, kan vara av den karaktären att det kan utgöra grund för uppsägning av en hyresrätt. Regeringen föreslår att det vid bedömningen av hyresgästens åsidosättande av sina skyldigheter samt vid bedömningen av graden av störning även ska beaktas om åsidosättandet haft sin grund i att någon har utsatt hyresgästen för brott eller liknande handling.

 

I motiveringen till förslaget anger regeringen att reglerna om hyresgästers rätt att bo kvar i en hyreslägenhet, när en make eller sambo stör omgivningen genom att utsätta hyresgästen för brott eller liknande handling, bygger på en intresseavvägning. Ett starkare skydd för hyresgästen skulle leda till att grannar måste tolerera störningar i högre utsträckning än idag. Även fastighetsägarintresset skulle få stå tillbaka om man stärker besittningsskyddet för hyresgästen i vissa situationer. Regeringen menar att det trots de motstående intressena är viktigt att det finns ett starkt besittningsskydd för personer som utsätts för våld i hemmet.

 

Regeringens förslag innebär ändring av lydelsen av bestämmelserna i 12 kap 42 och 46 §§ jordabalken. Regeringen föreslår att de nuvarande reglerna ska utformas så att det klargörs att det vid bedömningen särskilt ska beaktas om hyresgästens åsidosättande av sina skyldigheter haft sin grund i att han eller hon utsatts för brott eller liknande handling. Med liknande handling avses att det ska röra sig om handlingar som för hyresgästen framstår som i princip lika allvarliga som t.ex. misshandel, ofredande eller olaga hot. Vid en rättslig prövning av om hyresförhållandet bör bestå, ska hänsyn tas till om hyresgästen är offer för brott. Det förutsätts också att det finns ett samband mellan de handlingar som hyresgästen utsatts för och hyresgästens åsidosättande av förpliktelsen. En sådan situation är t.ex. när hyresgästen på grund av rädsla för sin egen eller sina barns säkerhet inte vågar avvisa eller tillrättavisa sin make eller sambo. Det avgörande är om handlingarna kan antas ha påverkat hyresgästens möjlighet att fullgöra sin plikt att hålla tillsyn över personen.

 

Regeringen har även föreslagit att motsvarande tillägg ska göras i bostadsrättslagens förverkanderegler i 7 kap 19 §. Vid bedömningen av om nyttjanderätten till en bostadsrätt ska anses förverkad, ska det särskilt beaktas om åsidosättandet haft sin grund i att någon utsatt bostadsrättshavaren för brott eller likande handling.

 

 

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.