Skyskrapa och molnig himmel
Lokalanpassningskostnader, såväl direkta byggkostnader som projekterings-, arkitekt- och andra konsultkostnader, bör därför regleras särskilt, exempelvis i ett projektgenomförandeavtal.
Utgångspunkten bör vara att hyresgästen ska bära ansvaret för hela eller delar av dessa kostnader, ofta benämnda förgäveskostnader, även om hyresavtalet inte fullföljs. Ansvaret bör även omfatta skada som kan uppstå för hyresvärden i form av skälig vakanshyra och återställande av gjorda anpassningar. Alternativt måste hyresavtalet utformas med motsvarande åtaganden. Detta kräver dock att hyresavtalet utformas så att åtagandena gäller även om inte hyresgästen tillträder eller om avtalet i övrigt förfaller samt att avtalet är klart och undertecknat innan arbeten påbörjas, vilket inte alltid är möjligt. Oaktat alternativ bör hyresgästens ansvar kopplas till att hyresgästen ställer säkerhet för sina åtaganden.
Avtalad säkerhet för hyres- och/eller projektgenomförandeavtal har dock ett begränsat värde om inte säkerheten erhålls innan kostnader uppkommer. Inget hindrar att hyresvärden driver exempelvis en fullgörelsetalan med yrkande om att hyresgästen ska förpliktas att ställa säkerhet i enlighet med i avtalet, dvs överlämna pant, deposition, bankgaranti, borgen eller liknande.
Däremot måste man vara medveten om att även om utfallet av processen blir positiv går domen kanske inte att verkställa, exempelvis beroende på att hyresgästen försatts i konkurs. Om säkerheten avser bankgaranti finns ytterligare svårigheter då dessa är beroende av bankens insats vilken inte kan regleras i tvist mellan hyresvärd och hyresgäst. Risk finns att banken inte utfärdar någon garanti vilket gör att en dom inte går att verkställa. Vid bankgarantier bör hyresvärden även överväga att redan i hyreskontraktet avtala om skyldighet för hyresgästen att ställa alternativ säkerhet om inte bankgaranti utfärdas eller överlämnas.
Hyresvärden kan sålunda inte räkna med att det går att tvinga fram säkerheten i efterhand. Det är därför viktigt att komma ihåg att antingen avtala om att säkerheten ska ställas i god tid innan kostnader uppkommer eller utforma avtalet (hyresavtalet eller föravtal eller liknande) så att en sanktion slår till om säkerhet inte ställs och att en dom avseende sanktionen kan erhållas och verkställas
Dela artikeln

Relaterade artiklar

malkarium-RkNhugMjnxA-unsplash
Åsa Sjögren

Tomträtten – Ett verktyg för kommuner att öka bostadsbyggandet

Tomträtten har under de senare årtiondena fört en tynande tillvaro hos de flesta kommuner. Det finns okunskap om tomträttsinstitutet och det anses ofta vara komplicerat att hantera tomträttsupplåtelser. Tomträttsinstitut kan dock vara ett verktyg för ko...
devon-owens-JVXcRDu1tVI-unsplash
Robert Bruzelius-Lidqvist

Kan fastighetsägare vara betalningsansvarig för överhyra i andrahandshyresförhållanden?

Den senaste tiden har ett flertal hyresgäster i samband med krav på återbetalning av överhyra i andrahandshyresförhållande vid hyresnämnderna yrkat att fastighetsägaren, ensam eller solidarisk med förstahandshyresgästen, ska svar för återbetalning av ev...
oscar-nord-Mzi9DBcqDP8-unsplash
Elin Isakzon

Hyresgästens inflytande vid rivning och ombyggnad av flerbostadshus

Vid exploatering och förädling av fastigheter i form av rivning eller ombyggnad av flerbostadshus dyker ofta olika juridiska frågeställningar upp bl.a. avseende hyresvärdens möjlighet att säga upp bostadshyresgäster med besittningsskydd. Nedan följer en...