christian-perner-fYO1T495QCM-unsplash

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att undersöka hur omfattande renoveringar, exempelvis stambyte med tillhörande standardförbättrande åtgärder, påverkar flyttmönstret för människor i olika boendeformer. Undersökningen ska särskilt undersöka hur dessa renoveringar påverkar socialt och ekonomiskt utsatta hushåll.

 

Bakgrunden till att Regeringen önskar få frågan utredd är att det just nu pågår omfattande bostadsrenoveringar när miljonprogramsområdena rustats upp. Hundratusentals människor berörs av dessa renoveringar. Många av hyresgästerna som får sina lägenheter renoverade är nöjda och flyttar tillbaka till sina uppfräschade lägenheter, medan andra inte flyttar tillbaka. Skälen för det är många, bland annat att de nya hyrorna efter ombyggnaden kan upplevas som för höga. Regeringen vill därför att Boverket tittar närmare på de flyttmönster som uppstår, och framför allt se på åtgärder som kan förbättra förutsättningarna för socialt och ekonomiskt utsatta hushåll att klara renoveringarna. Regeringen vill även att Boverket vid behov ska peka på sådana åtgärder som kan förbättra förutsättningarna för socialt ekonomiska utsatta hushåll att hantera sin situation med anledning av renoveringen. I uppdraget från regeringen ingår även att Boverket ska undersöka om det finns regionala skillnader i hur renoveringarna påverkar hushållen.

 

Uppdraget ska redovisas den 1 december 2014.