joel-filipe-aK0EmfPuktA-unsplash

Som Experten i Huset tidigare skrivit om (nr 49) har regeringen tidigare överlämnat en proposition med förslag på lagändring av bestämmelserna i 12 kap jordabalken om bostadshyresgästens besittningsskydd. Riksdagen har nu antagit regeringens proposition och lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2014.

 

 

De aktuella lagändringarna införs i 12 kap 42 och 46 §§ jordabalken, vilka bestämmelser handlar om förverkande och tvist om förlängning av hyresavtal. Lagändringarna innebär i korthet följande.

 

Vid bedömningen av om ett hyresavtal är förverkat enligt 12 kap 42 § jordabalken ska, enligt den nuvarande utformningen av lagbestämmelsen, hyresavtalet inte anses förverkat om det som ligger hyresgästen till last är av ringa betydelse. I bestämmelsen införs nu ett tillägg som innebär att det vid denna bedömning särskilt ska beaktas om det som ligger hyresgästen till last har sin grund i att en närstående eller tidigare närstående har utsatt hyresgästen eller någon i hyresgästens hushåll för brott. Lagändringen har till syfte att personer som utsätts för våld i nära relation i sitt hem ska få större möjlighet att behålla sin hyreslägenhet.

 

I 12 kap 46 § jordabalken införs ett nytt andra stycke enligt följande lydelse.

 

”Om hyresvärden inte har meddelat hyresgästen att avtalet kan komma att sägas upp för det fall rättelse inte sker eller om hyresgästen har sin grund i att en närstående eller tidigare närstående har utsatt hyresgästen eller någon i hyresgästens hushåll för brott, ska detta vid skälighetsbedömningen enligt första stycket 2 beaktas som skäl för en förlängning av avtalet.”   

 

Denna lagändring i 12 kap 46 § jordabalken innebär att även vid uppsägning av hyresavtalet till hyrestidens utgång på grund av hyresgästens åsidosättande av sina förpliktelser (punkten 2 i 12 kap 46 § jordabalken) blir det viktigt för en hyresvärd att först tillställa hyresgästen en rättelseanmaning i vilken det tydligt framgår att hyresavtalet kan komma att sägas upp om rättelse inte sker. Något lagkrav avseende att en rättelseanmaning måste ha skickats för att en hyresvärd ska kunna göra gällande punkten 2 i en förlängningstvist finns inte enligt lagändringen, men däremot framgår det nu uttryckligen av lagtexten att lagstiftarens uppfattning är att en hyresgäst bättre ska skyddas mot överraskande uppsägningar på grund av misskötsamhet. Det förstärkta skyddet ligger i att det vid skälighetsbedömningen av om hyresavtalet ska förlängas eller inte ska beaktas om hyresvärden har meddelat hyresgästen att hyresavtalet kan komma att sägas upp om rättelse inte sker.  

 

Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2014 och tillämpas även ifråga om hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. Lagändringarna tillämpas dock inte i mål och ärenden som har påbörjats före ikraftträdandet.