austin-li-s5WyoKsayo0-unsplash

Regeringen har under sommaren överlämnat en proposition till riksdagen angående ändringar i lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. De föreslagna ändringarna består bland annat i att innehållet i och processen för att ta fram kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen preciseras samt att bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet förs in som sådant allmänt intresse som kommunerna ska främja vid bland annat planläggning. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2014.

Enligt nu gällande lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, förkortad BFL, ska kommunen planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktiga under varje mandatperiod. Länsstyrelsens uppgift idag är att lämna råd och information till kommunerna.

Regeringens förslag till ändringar i BFL innebär i korthet följande. Kommunerna ska i riktlinjerna redovisa hur hänsyn tagits till relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen. Lagförslaget innebär att vid kommunernas bostadsplanering ska länsstyrelsen ges möjlighet att yttra sig och vid behov ska regeringen kunna förelägga kommunen att ta fram nya riktlinjer. Genom att det i den nya lagtexten föreslås anges att Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig tydliggörs Länsstyrelsens roll.

Propositionen innehåller även ett förslag om att plan- och bygglagen (2010:900) ändras på så sätt att bostadsbyggande och utveckling av bostadsbestånd förs in i plan- och bygglagen som ett sådant allmänt intresse som kommunerna ska främja vid sin planläggning. De av kommunerna redovisade riktlinjerna om planering av bostäder ska utgöra ett vägledande underlag vid planläggningen.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2014.