drmakete-lab-hsg538WrP0Y-unsplash

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över sitt förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen. De föreslagna ändringarna innebär bland annat att avsteg från kraven på tillgänglighet och användbarhet ska få göras vid inredning av en bostad på högst 35 kvadratmeter på en vind.

 

 

Regeringen har tidigare gett Boverket i uppdrag att föreslå lagändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder. Bakgrunden till uppdraget var att det råder generell brist på bostäder i storstadsregionerna och att det är särskilt svårt för ungdomar att etablera sig på bostadsmarknaden eftersom de ofta saknar fast inkomst. Regeringens strategi är att se över regelverket för planprocesserna i avsikt att ändra regler som fördyrar, försvårar och försenar bostadsbyggandet. Boverket redovisade sin rapport i juni 2013. Av rapporten framgick att 56 % av landets kommuner bedömde att de hade brist på bostäder som ungdomar efterfrågar. Boverket har för avsikt att göra flera lättnader i dess egna krav på bostadsutformning enligt Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd.

Bland annat föreslår Boverket att det framöver ska vara möjligt att slå samman funktioner och minska utrymmet för matlagning och förvaring. Detta skulle innebära att bostäderna kan bli mer yteffektiva och att byggkostnaden per lägenhet blir lägre, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för en lägre hyra.

 

Idag gäller att en byggnad alltid ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vid ändring av en byggnad får avsteg göras från tillgänglighetskravet, dock endast om det med hänsyn till ändringarnas omfattning och byggnadernas standard är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven. Boverket har inte föreslagit någon generell ändring i tillgänglighetskravet för student- och ungdomsbostäder. Däremot har Boverket föreslagit att avsteg från tillgänglighetskravet ska kunna göras vid ändring av en byggnad som innebär att en bostad om högst 35 kvadratmeter inreds på vind. Avseende sådan bostad föreslår Boverket att det inte ska finnas motsvarande bestämmelse om att avsteg förutsätter att det är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven. Genom att inreda bostäder på vindar kan bostäder tillskapas i centrala och attraktiva lägen. Sådana bostäder ska enligt Boverket ses mer som ett komplement än som ett substitut till nybyggande av denna typ av bostäder. Utan ett undantag från tillgänglighetskravet skulle dessa bostäder sannolikt inte komma till stånd enligt Boverkets bedömning. Regeringen delar Boverkets uppfattning i denna del och har därför föreslagit ändringar i 8 kap 7 § plan- och bygglagen. Boverket föreslog även att termerna studentbostäder och ungdomsbostäder skulle definieras i plan- och bygglagen samt att bostäderna där tillgänglighetskravet kunde frångås skulle tillfalla dessa grupper. Regeringen delar dock inte Boverkets uppfattning i denna del, eftersom det skulle vara svårt för kommuner att kontrollera att bostäderna verkligen används av just unga eller studerande.    

 

Andra ändringar som föreslås i Regeringens remiss till Lagrådet är att det av kommunens översiktsplan ska framgå hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder samt att den maximala gränsen för tidsbegränsat bygglov förlängs till 15 år. Idag är den maximala tiden tio år.  

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.