drew-patrick-miller-VLT62-JzddA-unsplash

Regeringen har inför budgetpropositionen för år 2014 föreslagit förändringar beträffande det administrativa förfarandet kring frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt (moms) vid uthyrning av lokaler där hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014 och Regeringen överlämnade den 30 maj 2013 en remiss till Lagrådet. Förslaget innebär i huvudsak följande.

 

Kravet på ansökan och anmälan för frivillig skattskyldighet till moms tas bort

Uthyrning av verksamhetslokal är normalt undantagen från skattskyldighet. Det finns dock en möjlighet för hyresvärden att efter ansökan bli skattskyldig för uthyrningen. Detta förutsätter att hyresgästen i lokalen bedriver verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning av moms och att lokalen uthyrs för stadigvarande användning.

Idag kan en hyresvärd endast bli frivilligt skattskyldig och således få debitera moms vid uthyrning av verksamhetslokaler genom en ansökan till Skatteverket och efter Skatteverkets beslut härom. Skattskyldigheten kan inträda tidigast den dag då ansökan inkom till Skatteverket. Vid överlåtelsen av en fastighet som omfattas av frivillig skattskyldighet är överlåtaren skattskyldig till dess den nya ägaren tillträder fastigheten under förutsättning att överlåtaren efter försäljningen fortsätter uthyrningen eller upplåtelsen. Den frivilliga skattskyldigheten övergår till den nye ägaren av fastigheten utan någon särskild ansökan eller beslut.

Regeringen har nu föreslagit att ansökan och anmälan till Skatteverket slopas i de flesta fall vid frivillig skattskyldighet för moms för upplåtelse av fastighet. Istället ska frivillig skattskyldighet gälla om moms anges i en faktura för uthyrningen eller upplåtelsen. Den frivilliga skattskyldigheten inträder den första dagen i den hyresperiod eller upplåtelseperiod som fakturan avser. Frivillig skattskyldighet gäller dock inte om hela skattebeloppet sätts ned i en kreditnota som utfärdas inom fyra månader från den dag då fakturan med moms utfärdades. Frivillig skattskyldighet gäller inte heller om fakturan med den utgående skatten ställs ut senare än sex månader från den första dagen i den hyresperiod eller upplåtelseperiod som fakturan avser.

Regeringen har även föreslagit att vid en överlåtelse av en fastighet upphör skattskyldigheten om den tidigare och den nya ägaren före tillträdet ingått ett skriftligt avtal om att den frivilliga skattskyldigheten inte ska övergå.

 

 

 

Förfarande vid uppförandeskeden

När en byggnad uppförs är det idag en förutsättning för frivillig skattskyldighet att det är lämpligt med hänsyn till den sökandes personliga eller ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Regeringen har föreslagit att förfarandet med ansökan, beslut och anmälan bör finnas kvar vid uppförandeskeden, dvs under den tid då en byggnad uppförs eller genomgår omfattande till- eller ombyggnader.

En fastighetsägare ska dock enligt Regeringens förslag kunna göra retroaktivt avdrag för ingående skatt som avser en ny-, till- eller ombyggnad även om fastighetsägaren har varit frivilligt skattskyldig under uppförandet av byggnationen. Med dagens reglering kan den som fått ett beslut om frivillig skattskyldighet inte använda sig av retroaktivt avdrag för att återfå ingående skatt på förvärv som gjorts innan skattskyldigheten inträdde. Den som haft utgifter som avser ny-, till- eller ombyggnad före tidpunkten för den frivilliga skattskyldighetens inträde kan endast återfå skatt genom jämkning under en tio-årsperiod.

 

Uthyrning som avser stadigvarande bostad

Det är idag inte möjligt för en fastighetsägare att bli frivilligt skattskyldig för uthyrning som avser stadigvarande bostad om uthyrning sker till en kommun, ett kommunalförbund eller samordningsförbund. Vid uthyrning i andra fall finns ingen begränsning.

För att undvika att fastighetsägare som är frivilligt skattskyldiga och ska erlägga moms på hyran inte kan göra avdrag för ingående moms som avser uthyrningen har Regeringen föreslagit att frivillig skattskyldighet inte ska kunna omfatta uthyrning eller upplåtelse som avser stadigvarande bostad, oavsett vem fastighetägaren hyr ut till.