kseniia-poroshkova-BO1MLuPC344-unsplash

I regeringens budgetproposition för 2014 redogörs nu för status angående Hyresbostadsutredningens slutbetänkande ”Att hyra – från en rätt för allt färre till en möjlighet för allt fler” (2012:88).

 

Hyresbostadsutredningen lade i december 2012 fram sitt betänkande med förslag på förändringar inom hyreslagstiftningen. Utredningen konstaterade att hyresmarknaden karakteriseras av att det saknas utbud av hyresbostäder i områden där efterfrågan är stor samt att på de håll i dessa områden där det trots allt finns en tillstymmelse till utbud är det i praktiken endast i högprisklasser. En konsekvens av det bristande utbudet har blivit långa köer och troligen en betydande svarthandel med hyreskontrakt. Det konstaterades att rörlig arbetskraft, studerande och andra bostadssökande har haft och har svårt - eller omöjligt - att finna ett hyresboende samt att dessa svårigheter snarare tenderade att öka än minska med tiden. Mot denna bakgrund föreslogs vissa förändringar i nu gällande hyreslagstiftning. Exempel på sådana förändringar är att det ska bli möjligt att individuellt avtalade hyror får presumtionsverkan vid bruksvärdesprövningen av hyran samt att hyran ska kunna knytas till index. Utredningen föreslog även en möjlighet till ökad hyresreduktion vid eftersatt underhåll samt att det vid bestämmande av bruksvärdeshyran ska finnas en ökad tolerans för avvikelser från jämförelselägenheternas hyror.

 

Av regeringens budgetproposition framgår att efter det att Hyresbostadsutredningen lade fram sitt slutbetänkande har Justitiedepartementet arbetat med författningsförslag med utgångspunkt i dessa förslag. Justitiedepartementet föreslår bland annat att möjligheten att träffa kollektiva överenskommelser om presumtionshyror ska vara kvar, men samtidigt föreslås att en hyresvärd och en hyresgäst ska kunna träffa individuella avtal om hyror med presumtionsverkan. Promemorian har remitterats och regeringen överväger nu förslagen.