umair-sheikh-cr6tOhwCgDw-unsplash

I januari 2014 presenterade bostadsbeskattningskommittén ett förslag om avskaffad kommunal fastighetsavgift för hyresbostäder. Förslaget syftar till att utöka utbudet av hyresbostäder. Huruvida förslaget om avskaffad kommunal fastighetsavgift kommer att öka utbudet av hyresbostäder är enligt kommittén oklart.

 

Det svenska skattesystemet syftar till att vara neutralt. Med det avses att skattesystemet inte ska inverka på individers val mellan olika handlingsalternativ. Det innebär att två alternativ som är ekonomiskt likvärdiga innan beskattning också ska vara det efter beskattning. I betänkandet framför bostadsbeskattningskommittén att det inte råder neutralitet i beskattningen av hyresbostäder.

 

Enligt kommittén utgör fastighetsavgiften på hyresbostäder ett avsteg från neutralitetsprincipen. För den som äger och hyr ut bostäder utgör kommunal fastighetsavgift i kombination med beskattning av inkomsten i näringsverksamhet en dubbelbeskattning av avkastningen på det kapital som finns investerat i fastigheten. Det sker genom att fastighetsavgiften är en ytterligare skatt på tillgångar i näringsverksamhet som betalas av ägare av hyresfastigheter. Ägare av annan näringsverksamhet betalar skatt på överskottet av verksamheten men inte på tillgångarna som ingår i verksamheten. Enligt kommittén råder det därmed inte neutralitet mellan beskattningen för fastighetsföretag och beskattningen av andra näringsverksamheter. Enligt kommittén kan detta ge ett mindre utbud av hyresrätter än vad som skulle vara fallet om skattereglerna var neutrala. 

 

Kommittén har lämnat ett förslag på förbättring av den skattemässiga ställningen för bostäder som upplåts med hyresrätt i syfte att öka utbudet av hyresbostäder. Förslaget går ut på att den kommunala fastighetsavgiften avskaffas för hyresbostäder i hyreshus, småhus och ägarlägenheter som upplåts med hyresrätt för bostadsändamål och där hyresinkomsten beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Ett avskaffande av den kommunala fastighetsavgiften kommer enligt kommittén att öka incitamenten att bygga hyresrätter och kommer således att öka utbudet av hyresrätter på marknaden. Avskaffandet av den kommunala fastighetsavgiften kan sänka fastighetsägarens kostnader och kan därför antas leda till ökade vinster i fastighetsförvaltande företag. En del av denna besparing för fastighetsägaren kan också komma att föras vidare till hyresgästerna genom lägre hyror. Dock framhäver kommittén att fastighetsavgiften utgör en mycket liten del av investeringskostnaden vid en investering i en hyresfastighet, och att ett avskaffande av fastighetsavgiften därför inte ensamt kan förväntas att ge några stora effekter på utbudet av hyresbostäder.

 

Kommitténs förslag att avskaffa den kommunala fastighetsavgiften på hyresbostäder kommer att leda till minskade intäkter för kommunsektorn. Enligt kommitténs förslag kommer de minskade intäkterna att täckas genom ökade statsbidrag.

 

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.