Linnégatan 7 08-663 97 96

Våra tjänster inom fastighetsrätt

Advokatfirman Steinmann erbjuder våra klienter juridiskt biträde under hela fastighetens liv. Våra uppdrag består av fastighetsrättslig rådgivning, upprättande av avtal och handlingar, förhandlingar samt ombudsuppdrag vid processer i domstolar, hyresnämnder, myndigheter och skiljeförfaranden. 

Hyresjuridik

Kommersiell hyresrätt – lokal

 • Analys och upprättande av hyresavtal
 • Framtagande och verkställande av uppsägningar
 • Avhysningar
 • Möten och förhandlingar med parter i hyresavtal
 • Hyresförhandling och marknadshyresyttranden
 • Hyresreduktion och skadestånd p.g.a. hinder och men i nyttjanderätten
 • Ändrad användning av upplåtelseändamålet
 • Andrahandsupplåtelser
 • Överlåtelse av lokal
 • Ombyggnationsfrågor
 • Granskning av lokalhyresavtal i samband med fastighetsöverlåtelse
 • Uppskov med avflyttning, yttrande om godtagbar ersättningslokal
 • Sammanträden i hyresnämnden
 • Skadeståndsprocesser i allmän domstol angående ersättningskrav med stöd av indirekt besittningsskydd.

Bostad

 • Analys och upprättande av hyresavtal
 • Framtagande och verkställande av uppsägningar
 • Hyressättning
 • Avhysningar och förlängningsärenden
 • Hyresreduktion och skadestånd på grund av hinder och men i nyttjanderätten
 • Andrahandupplåtelser
 • Överlåtelse av bostadslägenhet
 • Ombyggnationsfrågor, godkännande av förbättringsarbeten
 • Blockhyresavtal
 • Kooperativ hyresrätt
Köp/försäljning av fastighet

Transaktioner

Vi agerar rådgivare och ombud i samband med köp och försäljning av alla typer av fastigheter/tomträtter samt fastighetstransaktioner genom bolagsförvärv eller fastighetsreglering m.m. Detta inbegriper analys, förhandling och framtagande av köpeavtal m.m. samt genomförande av due diligence.

Fel i fastighet

Vi hjälper klienter med tvister i samband med fastighetsöverlåtelser, såsom rörande dolda fel, hävning, skadestånd, mäklarjuridik m.m.

Arrenderätt

Advokatfirman biträder klienter med rådgivning rörande alla typer av arrenden enligt jordabalken. Vi handlägger ärenden angående bl.a. följande.

 • Upprättande och analys av arrendeavtal
 • Bedömningar gällande arrendenivåer och andra arrendevillkor
 • Besittningsskyddsfrågor
 • Uppsägningar av olika slag med sammanhängande frågor och förhandlingar
 • Villkorstvister
 • Förlängningstvister
 • Skadeståndsrättsliga frågor
Bostadsrätt

 • Upplåtelse av lägenhet med bostadsrätt
 • Ombyggnationsfrågor
 • Hinder och men i bostadsrätten
 • Köp eller förvärv av bostadsrätt
 • Föreningsrättsliga frågor
 • Uppdrag som särskild granskare
 • Mäklarjuridik
 • Fel vid överlåtelse av bostadsrätt
 • Översyn av stadgar
Ägarlägenheter och tomträtt

Ägarlägenheter, tredimensionella fastigheter

Vi biträder klienter vid frågor rörande tredimensionella fastigheter och ägarlägenheter. Detta omfattar bl.a. biträdande i ärenden hos lantmäteriet, förhandlingar och upprättande av avtal och ansökningar m.m.

Tomträtt

Advokatfirman biträder klienter med rådgivning rörande tomträttsliga frågor, såsom analys av tomträttsavtal, omförhandling, omprövning/jämkning av avgäld, ändring av upplåtelseändamål m.m

Övrig fastighetsrätt

Fastighetsbildningar, plan- och bygglovsärenden

 • Bygg- och rivningslov
 • Fastighetsbildning
 • Servitut
 • Marklov
 • Detaljplaneärenden
 • Bildande av gemensamhetsanläggning eller samfällighetsförening
 • Sanktionsavgifter
 • Exploateringsavtal
 • Ledningsrätt

Allmän nyttjanderätt och servitut

Vi biträder våra klienter i frågor rörande allmän nyttjanderätt till fastighet samt servitut. Detta omfattar bland annat upprättande och analys av avtal, uppsägningar, avhysningar och därmed sammanhängande frågor. Vi analyserar upplåtelser för rätt val av upplåtelseavtal samt erbjuder rådgivning kring bildande/upphörande av servitut (avtalsservitut/officialservitut).

Allmän fastighetsrätt

 • Tvistmål
 • Skadeståndstvister
 • Inskrivningsärenden
 • Pant
 • Grannelagsrätt